Marktgericht sturen & Mensgericht rekenen

Aviatos werkt vanuit het motto “Marktgericht sturen & Mensgericht rekenen”

Wij slaan bruggen tussen de verschillende paradigma’s van markt en sociale doelstelling en zoeken de verbinding m.b.v. socio-financiële modellen en gedragsbeïnvloeding.

Dit betekent dat resultaten niet alleen in geld worden uitgedrukt maar dat ook een relatie wordt gelegd tussen de geleverde inspanning en het behaalde resultaat van de organisatie doelstelling.

Marktgericht sturen:
Al zou men het niet verwachten in Goede Doelen sector, maar feitelijk ontwikkelt zich een ‘markt’ voor het bedienen van Goede Doelen. In deze markt zijn niet de begunstigden de primaire spelers aan de vraagzijde, maar de donoren die geld willen geven aan Goede doelen organisaties, die vervolgens de inspanningen leveren om de Goede doelen voor de begunstigden te realiseren.

Goede Doelen organisaties moeten hun ‘propositie’ helder weten te verwoorden en zich zelf onderscheidend weten te ‘positioneren’ ten einde geld van donoren ‘in concurrentie’ aan te kunnen trekken ten behoeve van de ‘doelgroepen’ van begunstigden waarop zij zich richten.

Dus ja, marktwerking in de Goede Doelen sector, maar zo zullen we dat niet gaan noemen, omdat woorden als concurrentie en markt niet passen in de belevingswereld van Goede Doelen.

Dit maakt de uitdaging extra groot om toch effectief geld aan te kunnen trekken, op een zodanige wijze dat de financiële risico’s en resultaten voor de Goede Doelen organisatie en daarmee de financiële continuïteit geborgd zijn.

Aviatos kan helpen om de bedrijfscalculaties (zoals bij indienen van een tender), tariefberekeningen, overhead verdeelmodellen, begrotingen, prognoses en scenario’s en de managementrapportages markt – verdienmodel proof te maken. Tevens kunnen we meedenken over het aanpassen en verbeteren van kernprocessen en systemen vanuit het oogpunt van de beheersing van de financiële risico’s.

Mensgericht rekenen:
Wordt het veranderende bedrijfsmodel cq verdienmodel van een Goede Doelen organisatie door alle sleutelfunctionarissen gesnapt? En gevoeld? D.w.z. wordt de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke EN financiële uitkomsten van de organisatieprocessen gevoeld en genomen?

Aviatos kan helpen de veranderende (financiële) verhoudingen naar de kernprocessen te vertalen, toe te lichten en te motiveren. Wij streven naar een ‘Aha’ beleving. Onze ervaring is dat het in gesprek zijn over de veranderingen, waarbij stapsgewijs de gewenste veranderingen zichtbaar worden gemaakt en doorgevoerd onderscheidend bijdragen aan de acceptatie en motivatie om dingen anders, meer passend bij de veranderde realiteit, te beleven en te gaan doen.

Op deze wijze weten we een maatschappelijk verantwoordde verbinding te leggen tussen enerzijds de maatschappelijke bedoeling, de sociale doelstellingen van maatschappelijke organisaties en anderzijds de beheersing van risico’s en borging van financiële continuïteit.